Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Adverteren
Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden zijn de volgende termen gedefinieerd als in dit artikel omschreven:

 • Advertentieduur: de tussen Koninginsdag27april.info en Gebruiker overeengekomen periode gedurende wanneer de Banner in de gewenste Regio op de Website is geplaatst;
 • Website: Koninginsdag27april.info
 • Regio: zone op Website waar de Banner geplaatst zal worden;
 • Artikel: (nieuws)artikelen die online worden gepubliceerd Koninginsdag27april.info
 • Banner: De advertentie zoals die door de Gebruiker is opgesteld en middels de dienst van Koninginsdag27april.info bij een Artikel wordt geplaatst;
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Banner plaatst op de Website van Koninginsdag27april.info
 • Koninginsdag27april.info:  Creatie van Feedback Consulting gevestigd in Nuenen.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koninginsdag27april.info

Artikel 2 – Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Koninginsdag27april.info en Gebruiker. De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Koninginsdag27april.info worden gewijzigd.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand doordat de Gebruiker schriftelijk opdracht geeft tot het plaatsen van een Banner. ‘

Artikel 4 Plaatsing van Banners

 • 4.1 Koninginsdag27april.info is slechts gehouden een Banner te plaatsen nadat de betaling voor de plaatsing van de Banner door Koninginsdag27april.info is ontvangen
 • 4.2 Koninginsdag27april.info zal zich redelijkerwijs inspannen om de Banners van Gebruiker binnen één uur nadat de betaling door Koninginsdag27april.info is ontvangen te plaatsen bij het door Gebruiker geselecteerde Artikel en gedurende de Advertentieduur geplaatst te houden.
 • 4.3 Koninginsdag27april.info is niet aansprakelijk voor het geval dat de Banner tijdelijk niet getoond wordt als gevolg van het uitvallen van de website van Koninginsdag27april.info of een ander technisch mankement bij Koninginsdag27april.info.
 • 4.4 Indien een Gebruiker constateert dat een Banner niet wordt getoond, dient de Gebruiker dat binnen drie dagen te melden door een bericht te sturen aan koningsdag27april [at] gmail.com Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan wel een nader door Koninginsdag27april.info bekend te maken e-mailadres. Indien deze melding niet binnen drie dagen is geschied, is Koninginsdag27april.info niet aansprakelijk voor enige vergoeding als gevolg van het niet getoond zijn van de Banner. Alle overige klachten dienen binnen 7 dagen gemeld te worden door een bericht te sturen aan koningsdag27april [at] gmail.comDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel een nader door Koninginsdag27april.info bekend te maken e-mailadres.
 • 4.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen beslist uitsluitend Koninginsdag27april.info, over de positionering van Banners.
 • 4.6 Gebruiker kan te allen tijden verzoeken dat een door Gebruiker geplaatste Banner wordt verwijderd. De voor de plaatsing van de Banner betaalde vergoeding zal in dat geval niet worden terugbetaald.

Artikel 5 Inhoud van de Banners

 • 5.1 Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Banner en de content op de Website.
 • 5.2 Alle Banners dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal. Banners die in een andere taal zijn opgesteld, worden geweigerd.
 • 5.2 Koninginsdag27april.info heeft te allen tijde het recht een Banner te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook, en zonder nadere toelichting. Bovendien mag Koninginsdag27april.info te allen tijde Banners wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de technische specificaties en/of voorwaarden die gelden ten aanzien van de plaatsing van advertenties bij Koninginsdag27april.info.
 • 5.3 Het is Gebruiker niet toegestaan een Banner te laten plaatsen waarvan de inhoud van de Banner:
 • o a.van pornografische aard, discriminatoir, schadelijk, obsceen, bedreigend, misleidend, lasterlijk of haatzaaiend is of zal zijn;
 • o b.in strijd is of zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken (inclusief doch niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code en enige vergelijkbare reclame code);
 • o c.inbreuk maakt of zal maken op intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van derden;
 • o d.een aanprijzing bevat of zal bevatten voor stoffen, diensten, producten of materialen die in overtreding zijn met toepasselijke wet en regelgeving in een land waar een Banner van Gebruiker wordt getoond, geplaatst of op andere wijze openbaar wordt gemaakt.

Dit artikel geldt tevens ten aanzien van latere wijzigingen van de Website.

 • 5.4 Gebruiker vrijwaart Koninginsdag27april.info, diens vertegenwoordigers, met haar verbonden ondernemingen, bestuurders, commissarissen en werknemers voor enige aanspraken, nadeel, aansprakelijkheid, kosten, schade en schikkingsbedragen (waaronder begrepen kosten en uitgaven voor juridische bijstand) die worden geleden als gevolg van de schending door Gebruiker van de artikelen 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 van deze Voorwaarden.
 • 5.5 Deze vrijwaring geldt onder de voorwaarden dat Koninginsdag27april.info: (i) Gebruiker onverwijld na het bekend worden daarmee inlicht over een aanspraak; (ii) Gebruiker redelijkerwijs informatie verschaft omtrent de aanspraak; en (iii) Gebruiker volledige zeggenschap en bevoegdheid geeft ten aanzien van het verweer tegen, en de schikking van, de aanspraak. Het staat de volgens dit artikel gevrijwaarde partijen vrij op eigen kosten en verdedigd door een advocaat naar eigen keuze tezamen met Gebruiker verweer te voeren.

Artikel 6 Overige verplichtingen en garanties

 • 6.1 De Gebruiker zal advertenties verschaffen die malware, spyware of andere kwaadwillige code bevatten
 • 6.2 Gebruiker garandeert dat: (i) alle informatie die Gebruiker aan Koninginsdag27april.info verschaft volledig, juist en actueel is; (ii) hij gerechtigd is Koninginsdag27april.info toe te staan, en hierbij aan Koninginsdag27april.info alle rechten verleent die nodig zijn om Banner(s) van Gebruiker te gebruiken, hosten, cachen, routeren, opslaan, kopiëren, wijzigen, distribueren, herformatteren, reproduceren, publiceren, weergeven, overbrengen/doorgeven en verspreiden;
 • 6.3 Gebruiker garandeert dat hij toestemming heeft van de eigenaar van de Website om Banners te (laten) plaatsen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1 Anders dan de vrijwaringsverplichtingen van artikel 6.4 is de aansprakelijkheid van ieder der partijen jegens de andere partij met betrekking tot een gebeurtenis of een serie van met elkaar verbonden gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Gebruiker aan Koninginsdag27april.info heeft betaald voor de plaatsing van de Banner waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
 • 7.2 Geen der partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor financiële verliezen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie, indirecte of gevolgschade geleden in welke omstandigheid ook.
 • 7.3 Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien niet of niet-tijdige nakoming het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van de betreffende partij liggen, inclusief doch niet beperkt tot stroomstoringen, uitval van het Internet, natuurrampen, oorlog en terrorisme, oproer of stakingen. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de betalingsverplichtingen van partijen.

Artikel 8 Prijzen en betalingen

 • 8.1 Koninginsdag27april.info mag de prijzen voor haar dienst steeds wijzigen. Alle door Koninginsdag27april.info aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
 • 8.2 Indien Koninginsdag27april.info voor haar diensten een factuur stuurt, geldt daarvoor een betalingstermijn van 14 dagen.
 • 8.3 Indien een Gebruiker enige betalingsplicht jegens Koninginsdag27april.info niet nakomt, is Koninginsdag27april.info alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten op de Gebruiker te verhalen.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Met betrekking tot geschillen of kwesties voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen partijen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam (Nederland).
 • 9.2 Gebruiker erkent dat Koninginsdag27april.info deze Voorwaarden van tijd tot tijd kan wijzigen. Indien Gebruiker een Banner plaatst na in kennis te zijn gesteld van dergelijke wijzigingen, wordt Gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen.
 • 9.3 Mocht een van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar blijken, dan blijft de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Koninginsdag27april.info heeft dan het recht om deze Overeenkomst zodanig te wijzigen in overeenstemming met artikel 10.2 van deze Voorwaarden dat de betreffende bepaling(en) niet langer ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn.
 • 9.4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, dienen alle kennisgevingen aan Koninginsdag27april.info in het kader van de Voorwaarden schriftelijk te geschieden aan: koningsdag27april [at] gmail.com Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan wel een nader door Koninginsdag27april.info bekend te maken e-mailadres. Alle door Koninginsdag27april.info aan de Gebruiker verzonden kennisgevingen zullen worden verzonden aan het e-mailadres dat Gebruiker heeft opgegeven.
 • 9.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om rechten uit deze Overeenkomst, waaronder mede zijn begrepen advertentietegoeden, te verkopen, te cederen of over te dragen. Een poging daartoe kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst, zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor Koninginsdag27april.info met zich meebrengt. Koninginsdag27april.info heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen aan een aan Koninginsdag27april.info gelieerde rechtspersoon.
 • 9.6 Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd in overeenstemming met de onderhavige Overeenkomst gewijzigd, zijn te vinden op: http:// . Gebruiker dient voor de eigen administratie een exemplaar van de onderhavige Voorwaarden af te drukken. Het is mogelijk dat Koninginsdag27april.info geen exemplaar bewaart van de Voorwaarden zoals die bestonden op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst aanging.
 • 9.7 Het is Koninginsdag27april.info steeds toegestaan haar dienstverlening aan te passen of uit te breiden.